Privacybeleid

1. Definities en toepassingsgebied

1.1. Huidige Privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die worden gevoerd door één of meerdere van de vennootschappen uit de immobiliëngroep ImmoFusion Group , hetzij

 • de ImmoFusion bvba
 • de ImmoFusion Maasland bvba

1.2. Deze vennootschappen, alsmede de adres- en communicatiegegevens ervan, worden nader omschreven onder art. 2.

1.3. Naar u wordt in deze Privacyverklaring verwezen door middel van de term ‘Gebruiker’ – ongeacht of de term in het enkelvoud dan wel meervoud wordt aangewend – of ‘U’ dan wel ‘Uw’.

1.4. Onder ‘Verantwoordelijke’ wordt de vennootschap uit de immobiliëngroep ImmoFusion Group verstaan die relevante verwerking van persoonsgegevens uitvoert dan wel als verantwoordelijke wordt aangeduid in de artt. 1.4of 1.5.

1.5. De website www.immofusion.be (hierna aangeduid als ‘de Website’) zijn de eigendom van en wordt beheerd door ImmoFusion bvba. Voor de verwerking van persoonsgegevens via de Websites is ImmoFusion bvba de Verantwoordelijke. Het bezoek van de Websites of het interactief gebruik ervan (zie hierna, 3.2) houdt in dat de Gebruiker kennis heeft genomen van deze Privacyverklaring en deze aanvaardt.

1.6. Daarnaast geeft ImmoFusion bvba ook de periodieke magazines woonkrant uit. Voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de publicatie en verzending van de magazines ImmoFusion woonkrant is ImmoFusion bvba de Verantwoordelijke.

1.7. Elke verwerking van persoonsgegevens door de Verantwoordelijke is onderworpen aan deze Privacyverklaring.

1.8. Deze Privacyverklaring kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Het is dan ook aanbevolen deze Privacyverklaring regelmatig te consulteren.

2. Adres- en communicatiegegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

2.1. U kan de Verantwoordelijke bereiken via volgende kanalen:

ImmoFusion bvba | KBO 0632.551.549

 • ImmoFusion bvba | Schootstraat 254 | 3550 Heusden-Zolder | info@immofusion.be| 078 78 78 70
 • ImmoFusion Maasland bvba | Dokter Haubenlaan 73| 3630 Maasmechelen | maasland@immofusion.be| 078 78 78 70

3. Verwerking via de Websites

3.1. Bij een louter niet-interactief gebruik van de Websites – t.t.z. waarbij U niet actief persoonsgegevens op de site ingeeft – worden geen persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van het gebruik door deze website van ‘cookies’. Omtrent het gebruik van cookies, zie verder onder artikel 9.

3.2. Bij een interactief gebruik van de website – t.t.z. waarbij U actief persoonsgegevens in één of meerdere formulieren op de site ingeeft –  waaronder begrepen het communiceren met één van de kantoren of medewerkers van ImmoFusion Group via één van de Websites of het gebruik maken van één van de interactieve functies op de site, worden er persoonsgegevens van de Gebruiker verwerkt.

4. Overige verwerkingen

4.1. Onverminderd art. 3 kunnen er in het kader van het verlenen van de door U verzochte dienstverlening – bijv. het opvolgen voor U van een pand, het opvolgen voor U van nieuwe aanbiedingen in een bepaalde regio, algemene of specifieke verzoeken om bijkomende informatie, communicatie met ImmoFusion Group, het opstellen van een aankoopbelofte of compromis, enz. – kunnen één of meerdere van de onder art. 5 opgesomde persoonsgegevens worden verwerkt. De Verantwoordelijke voor de verwerking is steeds het kantoor die voor U deze dienstverlening verricht.

4.2. Met oog op de publicatie van de periodieke magazine ImmoFusion Woonkrant kunnen eveneens één of meerdere van de onder art. 5 opgesomde persoonsgegevens worden verwerkt.

5. Verwerkte gegevens

5.1. Bij een interactief gebruik van de Websites worden volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • naam en voornaam;
 • emailadres;
 • telefoongegevens (vast dan wel mobiel);
 • adresgegevens;
 • geboortedatum en geboorteplaats;
 • identiteitskaartgegevens;
 • zoekopdrachten, hetzij naar bepaalde panden hetzij per regio.

6. Doeleinden van de verwerking

6.1. De Verantwoordelijke verwerkt de ontvangen persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • communicatie met de Gebruikers, o.m. doch niet beperkt tot contactname via telefoon, e-mail of post;
 • het beheer van de klantenfiche van de Gebruikers;
 • het makkelijk toegankelijk maken van de website (d.m.v. zogenaamde cookies);
 • het verstrekken van de verzochte diensten door de ImmoFusion Group;
 • het bijhouden van opgeslagen zoekopdrachten (indien de gebruiker daarom heeft verzocht);
 • het op de hoogte houden van de Gebruiker van nieuwe aanbiedingen die aan bepaalde criteria voldoen (indien de gebruiker daarom heeft verzocht);
 • het doorsturen van zoekopdrachten en vastgoedfiches door de Gebruiker naar één of meerdere kennissen (indien de gebruiker daarom heeft verzocht);
 • direct marketing m.b.t. het producten- en vastgoedaanbod van ImmoFusion Group; (zowel marketing per e-mail, zoals de nieuwsbrief en mailings van ImmoFusion Group; als marketing per post, zoals de magazines ImmoFusion Woonkrant).

7. Ontvangers of de categorieën van ontvangers van de gegevens

7.1. De verwerkte persoonsgegevens zullen aan volgende ontvangers worden meegedeeld.

 • de Gebruiker zelf;
 • de vennootschappen uit de immobiliëngroep ImmoFusion Group , zoals omschreven onder art. 2.1, één en ander afhankelijk van de door de Gebruiker verzochte dienstverlening en zijn woonplaats. Zo zullen bijv. verzoeken om bijkomend advies via de website omtrent een pand gelegen te Maasmechelen worden behandeld door ImmoFusion Maasland bvba (= kantoor te Maasmechelen).

7.2. Voormelde ontvangers zullen de ontvangen persoonsgegevens uitsluitend verwerken overeenkomstig deze privacyverklaring.

8. Recht van toegang, verbetering en verzet m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens

8.1. De Gebruiker heeft het recht om kennis te krijgen van

 • het al dan niet bestaan van verwerkingen betreffende zijn persoonsgegevens;
 • de concrete doeleinden van deze verwerkingen;
 • de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en van;
 • de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

8.2. Op verzoek van de Gebruiker kunnen de verwerkte gegevens eveneens in begrijpelijke vorm aan hem worden meegedeeld, alsmede alle beschikbare informatie over de oorsprong van die gegevens.

8.3. Daarnaast heeft de Gebruiker eveneens het recht om kosteloos verbeteringen aan te brengen aan alle persoonsgegevens die op hem betrekking hebben.

8.4. Onder de omstandigheden omschreven in art. 12, §1 Wet Verwerking Persoonsgegevens heeft de Gebruiker het recht om zich te verzetten tegen de verdere verwerking van persoonsgegevens. Indien het verzet betrekking heeft op persoonsgegevens die worden aangewend met het oog op directe marketing, kan de gebruiker zich hiertegen kosteloos en zonder enige motivering verzetten.

8.5. Om één of meerdere van zijn rechten vermeld onder dit artikel uit te oefenen, richt de gebruiker een gedagtekend en ondertekend verzoek aan de Verantwoordelijke. De inlichtingen worden aan de Gebruiker onverwijld en ten laatste binnen vijfenveertig dagen na ontvangst van het verzoek meegedeeld.

9. Cookiebeleid

9.1. Al dan niet interactief gebruik van de Websites impliceert het gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer bij het bezoek van een site. Deze cookies registreren op een algemene manier gegevens omtrent de door de Gebruiker gehanteerde zoekcriteria bij het raadplegen van het vastgoedaanbod van ImmoFusion Group. U kunt het gebruik van "cookies" weigeren door in het configuratiemenu van Uw webbrowser de instellingen voor cookies te wijzigen.

9.2. Onze Websites maken voorts gebruik van Google Analytics, een web analytics service van Google, Inc. Google Analytics plaatst een cookie om Uw gebruik van de site te evalueren en stelt ons in staat rapporten op te maken van de activiteit op onze Websites om te analyseren hoe bezoekers onze Websites gebruiken. Google verzamelt deze gegevens anoniem zonder individuele gebruikers te identificeren. Google bewaart de gegevens verzameld door de cookies op servers in de US. Google kan deze info ook aan derden doorgeven indien zij hier door de wet toe verplicht wordt of indien deze derde partijen de informatie voor Google behandelen. Google zal uw IP adres niet koppelen aan andere bij Google bewaarde gegevens. Door van deze site gebruik te maken, stemt U impliciet in met de hierboven beschreven manier waarop Google deze gegevens gebruikt. Door het installeren van de Google Analytics opt-out add-on kan u verhinderen dat Google Analytics informatie over Uw websitebezoeken verzamelt.

9.3. Op de Website wordt gestreefd naar de best mogelijke gebruikerservaring voor de surfer. Om dit te verwezelijken worden anonieme gegevens bijgehouden over het gebruikersgedrag. Het gaat hier over muisbewegingen. Op basis van deze bewegingen worden heatmaps gegenereerd die de marketing afdeling gaat gebruiken om een betere beleving voor de bezoeker van de Website te creëren. We willen benadrukken dat geen enkele sessie van muisbewegingen te identificeren is met persoonsgegevens.

9.4. Onze Websites maken gebruik van een aantal social media tools onder de vorm van “share” knoppen die het voor de gebruikers van de Websites eenvoudig maakt om informatie te delen met hun vrienden op een aantal sociale netwerken. Hierdoor is het mogelijk dat U, door het bezoeken van een pagina waar een dergelijke social media plugin in is verwerkt, geconfronteerd wordt met cookies van deze websites. Deze websites worden niet beheerd door ImmoFusion bvba. Indien U deze links gebruikt, aanvaardt U dan ook het privacybeleid van deze sites. Deze sites kunnen ook een cookie plaatsen wanneer U bent ingelogd op hun diensten.