Disclaimer

1. Definities en opmaakgebied

Elk bezoek aan en elk gebruik van de websites www.immofusion.be,  alsook één van de smartphone Apps van de ImmoFusion bvba, is onderworpen aan deze Wettelijke Vermeldingen ImmoFusion Group (naar voormelde websites en Apps wordt hierna gezamenlijk verwezen met de term ‘Website’). Het bezoek en gebruik van de Website houdt automatisch in dat U deze Wettelijke Vermeldingen aanvaardt. Indien U deze vermeldingen en voorwaarden niet aanvaardt, dient u de website onmiddellijk te verlaten.

Voor de verdere toepassing van deze Wettelijke Vermeldingen zal naar u worden verwezen met de termen ‘U’, ‘Uw’ of ‘Bezoeker’.
ImmoFusion  behoudt zich het recht voor om de op de website vermelde voorwaarden, waaronder deze Wettelijke Vermeldingen, op elk ogenblik wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze Wettelijke Vermeldingen regelmatig te consulteren.

2. Informatie omtrent ImmoFusion

De Website wordt beheerd en uitgebaat door ImmoFusion bvba, met maatschappelijke zetel aan de Schootstraat 254, 3550 Heusden-Zolder, België. ImmoFusion bvba is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0632.551.549

 en draagt als BTW-identificatienummer BE0632.551.549

 

3. Contactname

Voor specifieke, vastgoedgebonden vragen – bijv. informatie over een bepaald pand – kan u steeds terecht bij één van volgende kantoren. Bij ieder vastgoedaanbod op de site staat vermeld welke het beherend kantoor is.

ImmoFusion bvba | KBO 632.551.549

  • ImmoFusion Maasmechelen | Dokter Haubenlaan 73 | 3630 Maasmechelen | maasland@immofusion.be| 078 78 78 70
  • ImmoFusion Heusden-Zolder | Schootstraat 254 | 3550 Heusden-Zolder | info@immofusion.be | 078 78 78 70
  • ImmoFusion Lanaken | Gemeenteplein 12-3 | 3620 Lanaken | maasland@immofusion.be | 078 78 78 70
  • ImmoFusion Diest | Gennepstraat 21| 3290 Zelem | info@immofusion.be | 078 78 78 70

Voor algemene of niet-vastgoedgebonden inlichtingen kunt u ImmoFusion bvba snel en gemakkelijk bereiken via volgende kanalen: Tel: +3278787870 E-mail: info@immofusion.be

 

 

 

4. Beschrijving en doel van de website

Met deze website biedt ImmoFusion bvba U in hoofdzaak volgende diensten aan:

  • het verschaffen van vrijblijvende informatie omtrent de digitale dienstverlening die via de Website worden aangeboden, de door haar aangeboden diensten (in het bijzonder doch niet beperkt tot advies en begeleiding bij de aan- en verkoop van onroerende goed, de huur en verhuur van onroerende goederen, beheer van (appartements)mede-eigendommen, enz.) en haar kantoren.
  • een overzicht van alle panden (verkoop of verhuur) die de diverse vennootschappen die de ImmoFusion group vormen in portefeuille hebben, samen met een detail van elk pand en een mogelijkheid tot contactname van het beherende kantoor;
  • een communicatieplatform tussen U en ImmoFusion bvba, waar u gebruik van kan maken voor alle informatieverzoeken en elke soort communicatie tussen U en ImmoFusion; - een aantal interactieve diensten, o.m. met als doel u maximaal op de hoogte te brengen en te houden van haar vastgoedaanbod.

5. Gebruik

Indien U deze voorwaarden schendt of de website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, kan ImmoFusion bvba U de toegang ontzeggen zonder voorafgaande verwittiging. 

6. Talen

Deze website kan U raadplegen in het Nederlands, Frans en Engels. Elke via deze site eventueel gesloten overeenkomst kan u sluiten in het Nederlands, Frans en Engels.

7. De technische stappen om tot de sluiting van een contract te komen

Via de sites uitgebaat door ImmoFusion bvba kunnen geen bestellingen worden geplaatst of contracten worden gesloten.

8. Het vastgoedaanbod

ImmoFusion bvba levert omvangrijke inspanningen om de online voorstelling van haar vastgoedaanbod naadloos te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare panden. Evenwel valt het nooit uit te sluiten dat er op de site panden als beschikbaar worden aangeduid, die op het ogenblik van het bezoek van de website niet langer beschikbaar zouden zijn. Vandaar ook dat de online voorstelling van het vastgoedaanbod van ImmoFusion bvba op de website als louter indicatief en contractueel niet-bindend moet worden beschouwd. De ImmoFusion bvba nv kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden bij onbeschikbaarheid van één of meerdere producten. ImmoFusion bvba verbindt zich ertoe om haar aanbod met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te omschrijven en te presenteren op haar sites. ImmoFusion bvba kan evenwel niet garanderen dat bepaalde gegevens van haar aanbod na verloop van tijd niet wijzigen. Ondanks onze voorzorgsmaatregelen zijn fouten in de voorstelling niet uit te sluiten, in welk geval ImmoFusion bvba geenszins aansprakelijk kan gesteld worden. Evenzo zijn de foto’s en technische gegevens (zoals aangeduide afmeting, eigenschappen, enz.) die op de website staan slechts indicatief, en brengen ze in hoofde van ImmoFusion bvba geen contractuele verplichtingen teweeg. In geen geval kan ImmoFusion bvba aansprakelijk gesteld worden op basis van de inhoud of voorstellingswijze van de op haar sites opgenomen foto’s.

9. Prijzen

De prijzen op de site worden weergegeven in euro en zijn exclusief eventuele kosten, belastingen, toeslagen of rechten die van toepassing zijn in België, in het bijzonder doch niet beperkt tot notariskosten, eventuele BTW en registratierechten. Deze op de websites van ImmoFusion bvba aangehaalde prijzen betreffen voorstellen tot onderhandeling met de opdrachtgever van ImmoFusion bvba. Deze binden de opdrachtgever van ImmoFusion bvba slechts voor zover een eventueel door U gedaan bod door deze opdrachtgever expliciet en schriftelijk wordt aanvaard. Alle prijzen worden door ImmoFusion bvba met de meeste zorg opgegeven, doch materiële vergissingen zijn steeds mogelijk. Alle prijzen op deze website worden U bijgevolg meegedeeld onder voorbehoud van materiële vergissingen of foutieve prijsopgave.

10. Beroepsinstituut voor makelaars

De vastgoedmakelaars verbonden aan de kantoren vermeld onder art. 3 (kantoren ImmoFusion bvba) zijn allen onderworpen aan de BIV-plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel, België. Voor meer info daaromtrent kan u terecht in één van de kantoren van ImmoFusion bvba (zie art. 3), alsook op de website van het BIV: www.biv.be. Op de websiteswww.immofusion.be vindt u overigens per kantoor de BIV-nummers van de lokale medewerkers terug (zie sectie “Onze kantoren” ).

11. Intellectuele eigendomsrechten

Door gebruik te maken van deze site erkent U uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van ImmoFusion bvba. Deze website, alsook de lay-out, teksten, logo’s, afbeeldingen, foto's en andere items, evenals de selectie en vormgeving ervan, worden door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht inzake softwareprogramma’s en het databankenrecht beschermd. Elke kopie of reproductie, publieke mededeling, aanpassing, wijziging of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, is volstrekt verboden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ImmoFusion bvba. De benamingen, merken, handelsnamen, afbeeldingen en logo’s die gebruikt worden op deze website zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn en de eigendom zijn van ImmoFusion bvba. De toelating om gebruik te maken van deze website impliceert geen enkele toelating in om gebruik te maken van de daarop vermelde merken en namen. Elk gebruik daarvan alsook van gelijkaardige merken of namen is volstrekt verboden behoudens mits voorafgaande schriftelijke toestemming van ImmoFusion bvba. In geval van inbreuk op bovenvermelde rechten heeft ImmoFusion bvba het recht om alle passend geachte strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures in te stellen.

12. Privacy

ImmoFusion bvba hecht zeer veel belang aan uw privacy en de correcte verwerking van uw persoonsgegevens. Voor de richtlijnen en gedragscodes die ImmoFusion bvba daarbij in acht neemt, verwijzen wij U graag naar ons privacybeleid https://www.immofusion.be/31-e0c/algemene-voorwaarden

ImmoFusion bvba staat tevens in voor de privacy van de eigenaars wat betreft de publicatie van de documentatie verbonden aan op de site te koop / te huur gestelde panden. De specifieke documentatie verbonden aan een te koop of te huur aangeboden pand wordt in overeenstemming met de privacy-regelgeving geanonimiseerd, en kan door de bezoekers van de site pas geraadpleegd worden mits voorafgaande registratie. Het gebruik van deze documentatie is beperkt tot louter specifiek intern gebruik in het kader van interesse in het pand als kandidaat-koper en/of -huurder, en mag door de geregistreerde geenszins gekopieerd, verspreid of op enige andere manier aangewend worden.  

Op de website www.immofusion.be wordt gestreefd naar de best mogelijke gebruikerservaring voor de surfer. Om dit te verwezenlijken worden anonieme gegevens bijgehouden over het gebruikersgedrag. Het gaat hier over muisbewegingen. Op basis van deze bewegingen worden heatmaps gegenereerd die de marketing afdeling gaat gebruiken om een betere beleving voor de bezoeker van www.immofusion.be te creëren. We willen benadrukken dat geen enkele sessie van muisbewegingen te identificeren is met persoonsgegevens. 

13. Aansprakelijkheid

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 8 en 9 van deze wettelijke vermeldingen, wordt de volledige aansprakelijkheid van ImmoFusion bvba beperkt zich uitsluitend tot eventuele rechtstreekse schade, met uitsluiting van enige onrechtstreekse schade. Onder onrechtstreekse schade moet o.m. worden begrepen winstderving, commercieel verlies, verhoogde kosten, verlies van gegevens, verlies van een kans, tekorten of elke andere vorm van onrechtstreekse schade (niet-exhaustieve opsomming). In elk geval wordt de totale eventuele schade waarvoor ImmoFusion bvba aansprakelijk kan worden gesteld beperkt tot € 1.000,- Evenmin kan ImmoFusion bvba aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade inherent aan het gebruik van internet (onderbreking, virus, ...).